Menu
We accepts the following forms of payment:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW

§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem shop.nobilesports.com jest prowadzony przez Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Wapienicka 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000032145, NIP: 547-20-99-824, REGON: 241076730.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);

c) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

d) K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

e) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w shop.nobilesports.com niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;

g) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym;

h) Newsletter - typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o Towarach w Sklepie Internetowym;

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

j) Sprzedawca - Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Wapienicka 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000321453

k) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem shop.nobilesports.com zwany dalej Sklepem;

l) Strony - Sprzedawca i Klien

m) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;

n) Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;

o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.


4. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto Klient powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.


5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej

b) Opera w wersji 11 lub nowszej

c) Internet Explorer 6 lub nowszej

d) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej

e) Safari

f) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600


6. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


7. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.


§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.

5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.

6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.

7. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany.

8. Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.

9. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.

10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.

11. Klient posiadający konto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy konta oraz hasła do niego.

§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru.

2. Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów np. w związku z rozpoczętymi akcjami promocyjnymi lub wyprzedażowymi po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego., chyba że odbiór ma nastąpić osobiście.

9. W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, poinformuje Klienta, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania płatności przed dostarczeniem Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

11. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§ 4

Dokonywanie płatności, Ceny


1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w euro 

b) zawierają podatek VAT,

c) nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.

2. Stawki opłaty za transport znajdują się w zakładce "wysyłki i zwroty"

3. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:

a) płatność kartą płatniczą,

b) przelew poprzez serwis PayPal. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek NOBILE SPORTS lLPP lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPal.com), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4. Całkowity koszt zamówienia (cena produkty i cena wysyłki) zostaną przedstawione w panelu składania zamówienia przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

5. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal.com.


§ 5

Dostawa Towarów


1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru spowodowane przekazaniem złego adresu dostawy. Sklep wysyła zamówienia na cały świat oprócz Rosji.

2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamówienie powyżej kwoty 1050 euro zwolnione jest z opłat kosztów dostawy. Sprzedawca w tym przypadku może wysłać towar dowolnie przez siebie wybraną firmą kurierską, wykorzystując najtańszą opcje dostawy.

5. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.

6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do maksymalnie 10 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

7. Termin realizacji określony w ust. 6 nie dotyczy:

a) Towarów przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze,

b) Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem.

8. Każdy klient ma możliwość w jednym zamówieniu dokonać zakupu do 5 towarów typu deska (snowboard, kiteboard, wakeboard), do 5 par nart, do 5 latawców. Ilości pozostałych towarów pozostają bez limitów.

9. Zamówienia powyżej 5 szt. towarów typu deska (snowboard, kiteboard, wakeboard), do 5 par nart, do 5 latawców będą realizowane indywidualnie i poprzez złożenie zapytania w specjalnym formularzu dostępnym na stronie sklepu.

10. Klient składający zamówienie w sklepie shop.nobilesports.com jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar, zapłaty za transport i odbioru towaru po dostawie. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu dziesięciu dni od daty zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy


1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Klient, w celu zgłoszenia odstąpienia od umowy, może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: client.service@nobilesports.com lub pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Nobile Sports Sp. z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 6, Poland.

4. Termin czternastodniowy, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty wysyłki Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Klient wybrał opcję dostawy inną niż najtańsza opcja domyślna oferowane przez Usługodawcę / Dostawcę produktu), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca dowiedział się o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Płatności są zwracane za pomocą tych samych metod, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych ze zwrotem.

7. Sprzedawca wstrzymuje zwrot aż do otrzymania samego Produktu lub dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. Produkt powinien zostać odesłany lub przesłany na adres Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient powiadomił Sprzedającego o swojej decyzji o wycofaniu. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

11. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, złożone w sposób określony powyżej.

§ 7

Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową


1. W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towar u z umową zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów nieuszkodzonych. Jeżeli dostarczony Produkt okaże się wadliwy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji z informacją, czy chce, aby przedmiot został wymieniony na przedmiot nieuszkodzony, czy też usunięcie wady, chyba że wniesienie przedmiotu zgodna z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwa lub wiązałaby się z nieproporcjonalnymi kosztami w stosunku do metody zaproponowanej przez Sprzedawcę. Kupujący może również żądać obniżenia ceny lub złożenia wypowiedzenia, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Klienta zamieni wadliwy przedmiot na nieuszkodzony przedmiot lub usunie wadę.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwuletniego okresu. Jeżeli transakcja sprzedaży składa się z używanego ruchomego, odpowiedzialność Sprzedającego będzie ograniczona do jednego roku po dniu, w którym przedmiot został przekazany nabywcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany przedmiotu sprzedanego z rzeczą nieuszkodzoną wygasa po upływie roku od dnia stwierdzenia wady. Okres przedawnienia nie może wygasnąć przed upływem dwóch lat, z zastrzeżeniem, że dwuletni termin nie ma zastosowania do używanych ruchomych. Jeżeli Klient zażądał wymiany przedmiotu na przedmiot wadliwy lub usunięcia wady, termin na złożenie zawiadomienia o odstąpieniu lub żądanie obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiana wadliwego produktu lub usunięcie wady.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

5. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w ust.2, może zostać złożone m. in.: pisemnie na adres: Nobile Sports Sp. z o.o., ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała lub , za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com

6. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz znajduje się do pobrania w sekcji.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta, o którym mowa w ust. 2, w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.


§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wapienicka 6, 43 – 382 Bielsko - Biała, za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba ze wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

§ 9

Gwarancja jakości dla produktów

1. Gwarancja jakości może być udzielona na Produkty. W takim przypadku dokument gwarancyjny określa stronę odpowiedzialną w ramach gwarancji, określa warunki gwarancji oraz procedurę postępowania w przypadku wykrycia wady produktu.

2. Nie wyłącza to praw Klienta określonych w § 8, przy czym Klient powinien wybrać sposób usunięcia wady Produktu i zaakceptować wybraną opcję.

§ 10

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.

2. Klient może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7 - dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Sprzedawcy na adres: ul. Wapienicka 6, 43 – 382 Bielsko - Biała bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: client.service@nobilesports.com

3. Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 - dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.

2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:

a)przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych.

4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

5. Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

6. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firma kurierska - w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 8 i 9, Klient może skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: contact@nobilesports.com albo pisemnie na adres: ul. ul. Wapienicka 6, 43 – 382 Bielsko-Biała.

10. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy.

12. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13.Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.

14. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

§ 12

Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są zgodnie z polskim prawem i językiem polskim w przypadku Klientów z Polski, a także w przypadku Klientów z innych krajów. Obowiązki wynikające z umów zawartych między Sprzedawcą a Klientem podlegają prawu polskiemu.

2. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie shop.nobilesports.com. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: Nobile Sports Sp. z o.o., ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała.

4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

5. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 30 - dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.

6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14  dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.

7. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

8. Załączniki 1 i 2 stanowi integralną część Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.U.2014.poz. 827)

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204, z późniejszymi zmianami);

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);

10. W zakresie sprzedaży konsumenckiej na terytorium Unii Europejskiej obowiązują następujące akty prawne: Dyrektywa 1999/44/ECz 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dyrektywa 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, Dyrektywa 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/ECz dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywa 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, Dyrektywa 2006/114/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Dyrektywa 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych"), Dyrektywa 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.